Chức năng, Nhiệm vụ của Phó viện trưởng phụ trách Tài chính & Nhân sự Viện Y học bản địa Việt Nam

  • Tác giả: BS. Hoàng Sầm
  • Đăng ngày: 08/03/2013
  • Chuyên mục: Viện Y học bản địa Việt Nam
  • Lượt xem: 796

I.CHỨC NĂNG:

1. Đề xuất tuyển chọn, quản lý,  quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sa thải nhân sự của Viện.

2. Đề xuất tạo nguồn kinh phí, quản lý kinh tế, cân đối thu chi của Viện.

II. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu và trực tiếp quản lý , xử lý các vấn đề thuộc về nhân sự của Viện.

2. Đế xuất bồi dưỡng, quy hoạch nhân sự và tạo nguồn nhân lực mới.

3. Đề xuất các vấn đề nhân sự khác.

4. Đề xuất và trực tiếp quản lý chiến lược phát triển kinh tế, trực tiếp tham gia quản lý kinh tế vĩ mô, vi mô và kiểm soát cân đối thu chi

5. Đề xuất và trực tiếp các vấn đề khác trong lĩnh vực kinh tế của Viện

Doctor SAMAN

Đăng bình luận

Hãy chọn ô phía trên để xác nhận

Các bình luận trước đó