Bản tự công bố sản phẩm số 40/2020/YHBĐ

Bản tự công bố sản phẩm số 40/2020/YHBĐ

Bản tự công bố sản phẩm số 40/2020/YHBĐ

Bản tự công bố sản phẩm số 40/2020/YHBĐ

Bản tự công bố sản phẩm số 40/2020/YHBĐ

Bản tự công bố sản phẩm số 40/2020/YHBĐ

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(1).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(1).jpg","subHtml":"B\u1ea3n t\u1ef1 c\u00f4ng b\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ed1 40\/2020\/YHB\u0110"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(2).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(2).jpg","subHtml":"B\u1ea3n t\u1ef1 c\u00f4ng b\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ed1 40\/2020\/YHB\u0110"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(3).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(3).jpg","subHtml":"B\u1ea3n t\u1ef1 c\u00f4ng b\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ed1 40\/2020\/YHB\u0110"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(4).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(4).jpg","subHtml":"B\u1ea3n t\u1ef1 c\u00f4ng b\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ed1 40\/2020\/YHB\u0110"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(5).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(5).jpg","subHtml":"B\u1ea3n t\u1ef1 c\u00f4ng b\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ed1 40\/2020\/YHB\u0110"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(6).jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/12.2020\/TCB-41%20(6).jpg","subHtml":"B\u1ea3n t\u1ef1 c\u00f4ng b\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1ed1 40\/2020\/YHB\u0110"}]