Cây dong riềng đỏ chữa bệnh mạch vành của người Dao – Báo Dân tộc và Phát triển

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/06\/dong-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/06\/dong-yhocbandia.jpg","subHtml":"C\u00e2y dong ri\u1ec1ng \u0111\u1ecf ch\u1eefa b\u1ec7nh m\u1ea1ch v\u00e0nh c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Dao \u2013 B\u00e1o D\u00e2n t\u1ed9c v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n"}]