1. Chức năng vận chuyển khí oxy và carbonic.

Hồng cầu vận chuyển khí oxy từ phổi đến mô và vận chuyển khí carbonic từ mô đến phổi nhờ chức năng của hemoglobin.
Mặt khác C02 ở mô sau khi khuyếch tán vào trong hồng cầu thì tại đây đã diễn ra quá trình C02 + H20 ® H2C03 nhờ men xúc tác carboanhydrase (men này có nhiều trong hồng cầu). Sau đó H2C03phân ly ®H+ + HC03- . Nhờ hiệu ứng Hamburger mà HC03- được khuyếch tán rất nhiều từ trong hồng cầu chuyển sang huyết tương tạo ra dạng vận chuyển C02 quan trọng nhất của máu (C02được vận chuyển dưới dạng HC03- ). Như vậy hồng cầu đã đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong sự vận chuyển C02 ở dạng HC03- của huyết tương.

2. Chức năng điều hoà cân bằng acid – base của máu.
Chức năng này do hệ đệm hemoglobinat đảm nhiệm. Đồng thời với hệ đệm của Hb, hồng cầu còn tạo ra HC03- trong qúa trình vận chuyển C02, nên nó đã tạo ra hệ đệm bicarbonat HC03/H2C03,hệ đệm quan trọng nhất của máu.

3. Chức năng tạo độ nhớt của máu.
Hồng cầu là thành phần chủ yếu tạo độ nhớt của máu, nhờ độ nhớt mà tốc độ tuần hoàn, nhất là tuần hoàn mao mạch, hằng định. Tốc độ tuần hoàn hằng định là điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi vật chất giữa tế bào và máu. Khi độ nhớt của máu thay đổi sẽ gây ra thay đổi tốc độ tuần hoàn và làm rối loạn trao đổi vật chất của tế bào.

nguồn: benhhoc.com

Doctor SAMAN

[]