1. Chức năng:

– Tìm nguồn thu phục vụ hoạt động của Viện.

– Cân đối thu – chi cho hoạt động của Viện.

2. Trách nhiệm:

– Kiểm tra đối chiếu, cân đối số liệu chi tiết và tổng hợp

– Hạch toán, theo dõi, thu nhập, chi phí, khấu hao, Tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác.

– Lập báo cáo tài chính 6 tháng/năm và các báo cáo

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê cuối quý hoặc cuối 6 tháng/cuối năm

– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo theo quy định.

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán, Cung cấp số liệu cho bộ phận quản lý  khi có yêu cầu

– Lập kế hoạch thu – chi cho từng tháng gửi Phó Viện trưởng phụ trách tài chính. 

– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

– Bảo mật thông tin tài chính.

 3. Quyền hạn: Tham mưu cho Hội đồng Viện, quản lý, đề xuất quản lý về  tài chính của Viện y học bản địa Việt Nam

 4. Các nguyên tắc trong quá trình thực hiện các công việc về tài chính:

– Tuân theo Điều lệ của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam

– Bảo mật thông tin tài chính.

– Nguồn Thu: Là các khoản thu từ hoạt động của Viện và các nguồn thu hợp pháp khác như xin vốn từ Nhà nước hoặc các tổ chức khác phục vụ các hoạt động của Viện.

– Các khoản chi: Là các khoản đã được Phó Viện trưởng phụ trách Tài chính phê duyệt. (Các khoản thanh toán yêu cầu có hóa đơn theo quy định, thực thanh thực chi)

Doctor SAMAN

[]