A. CHỨC NĂNG

1. Tổng hợp tình hình hoạt động của Viện báo cáo Viện trường và đề xuất xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền

2. Nắm bắt tình hình lên lịch làm việc cho toàn Viện theo kết quả giao ban tuần/tháng

3. Tổ chức triển khai các công việc của Viện theo lịch làm việc

4. Tổ chức triển khai hội nghị, tọa đàm, hội thảo khoa học theo phân công của Viện trưởng hoặc Chủ tịch hội đồng Viện

B. Nhiệm vụ của Văn phòng Viện:

1. Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin; tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Viện;

2. Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch công tác; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Viện;

3. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; làm đầu mối tổ chức các nghi lễ, tiếp khách, hiếu hỷ của Viện;

4. Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác do Viện trưởng giao nhằm hoàn thành các công việc chung của Viện;

5. Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Văn phòng.

6. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ bao gồm: 

a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các loại văn bản đi, đến;

b) Đánh máy, sao y bản chính, sao lục, phôtô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo Viện và các ban thuộc Viện

c) Quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Viện và các cơ quan đơn vị; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

7. Thảo công văn, thư mời, trả lời và các giấy tờ khác.

8. Trực tiếp quản lý, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin truyền thông của Viện bao gồm: 2 trang web thuộc Viện, mở rộng các báo điện tử liên quan; Nhập, xử lý là xuất bản thông tin khoa học từ Viện ra hệ thống truyền thông.

9. Quản lý, bảo trì, đảm bảo hoạt động cho hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, điện tử thuộc Viện.

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân sự Văn Phòng

1. Chánh văn phòng

–  Quản lý nhân viên văn phòng theo quy định nội bộ Viện

–  Lập kế hoạch, giám sát, đốc thúc công tác văn phòng hoàn thành nhiệm vụ mục A

–  Phân mảng nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên văn phòng theo năng lực; đề xuất tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, sa thải nhân viên văn phòng theo quy định của Viện

–  Tiếp nhận, xử lý, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó; làm cầu nối thông tin giữa cấp dưới và cấp trên; Phối hợp Ban An ninh – Nội vụ – Nhân sự

– Bảo mật, bảo quản các thông tin có tính chất nhạy cảm, thông tin mật trong nội bộ cơ quan

2. Nhân viên văn phòng:

–  Nhận chỉ đạo trực tiếp của Chánh văn phòng, thực hiện theo phân công của chánh văn phòng đồng thời đảm bảo kế hoạch làm việc chung của Viện

–  Trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý công tác văn phòng

Doctor SAMAN

[]