I. Chức năng:

Trực tiếp điều hành mọi chức năng và nhiệm vụ của Viện Y học bản địa Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Viện và Chủ tịch Hội đồng Viện

 II.  Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược phát triển Viện Y học bản địa Việt Nam theo 5 nguyên tắc chất lượng, chủ động, phù hợp, ổn định để phát triển

2. Trực tiếp quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong lĩnh vực đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền chuyên môn

3. Trực tiếp, giám sát các hoạt động thực nghiệm, thí nghiệm, thử nghiệm

4. Định hướng quản lý kinh tế và nhân sự

Doctor SAMAN

[]