Ban biên tập

Viện Y học bản địa Việt Nam

Doctor SAMAN

[{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153238-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153238-yhocbandia.jpg","subHtml":""},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153359-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153359-yhocbandia.jpg","subHtml":""},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153157-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153157-yhocbandia.jpg","subHtml":""},{"src":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153030-yhocbandia.jpg","thumb":"\/yhbd.vn\/upload\/images\/2015\/04\/P_20150331_153030-yhocbandia.jpg","subHtml":""}]