VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

Số: 01/2013/QĐ-TC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   ———————–

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập hội đồng khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam 

______________________

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

–          Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Y học bản địa Việt Nam được Hội đồng sáng lập thông qua ngày 02/10/2012. 

–          Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 07/ĐK-KHCN ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. 

Xét năng lực cán bộ và yêu cầu công việc

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam gồm các Ông (Bà) có tên sau (ban hành quy chế hoạt động và danh sách Hội đồng kèm theo).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Khoa học Viện Y học bản địa Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ 3 năm và theo quy chế hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông bà có tên trong danh sách, Văn phòng Viện Y học bản địa Việt Nam và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN 

(đã ký)  

HOÀNG VĂN SẦM

Doctor SAMAN

[]