Các chất XN                                 Theo đơn vị cũ                     

               Theo đơn vị SI                 

Glucose
Ure
Creatinin
Cholesterol TP
0,8 – 1,1 (g/l)
0,15 – 0,4 (g/l)
5,65 -12,43 (mg/l)
1,5 -1,9 (g/l)
4,4 – 6,1 (mmol/l)
2,5 – 6,7 (mmol/l)
50 -110 ((mol/l)
3,9 – 4,9 (mmol/l)
HDL-C
LDL-C
  > 0,9 mmol/l
< 3,9 mmol/l
Triglycerid < 2,01(g/l) < 2,3 (mmol/l)
Bilirubin TP <10 (g/l) <17,1 ((mol/l)
Bilirubin TT < 2,98 (g/l) < 5,1 ((mol/l)
Acid uric < 70,56 (g/l)
< 60 (g/l)
Nam < 420 ((mol/l)
Nữ < 360 ((mol/l)
Na+ 135 – 145 (mEq) 135 – 145 (mmol/l)
K+ 3,5 – 5 (mEq) 3,5 – 5 (mmol/l)
Cl- 95 – 105 (mEq) 95 – 105 (mmol/l)
Ca++ 1 – 2,6 (mEq) 1 – 1,3 (mmol/l)
CaTP 4 – 5,1 (mEq) 2,02 – 2,55 (mmol/l)
(1)
Sắt
(3)
0,59 – 1,58 (mg/l)
0,37 – 1,47 (mg/l)
(2)
Nam:10,6 – 28,3 (mol/l
Nữ: 6,6 – 26,3 (mol/l
22 – 26 (mmol/l)
(HCO3-) < 41 (U/l)  
GOT < 40 (U/l)  
GPT < 49 (U/l)  
     
     
GGT >18t: 50 – 300 (U/l)  
ALP <18t:150 - 950 (U/l)  
Amylase < 220(U/l) (CNPG3)
< 90 (U/l) (CNPG7)
 
CK.TP <135 (U/l)  
CK.MB < 24 (U/l)  
LDH <480 (U/l)  
      LDH1
      LDH2
       LDH3
       LDH4
       LDH5
20% LDH
40% LDH
20% LDH
10% LDH
10% LDH
 
Protein   60 – 80 (g/l)
Albumin   31 – 50 (g/l)
Hb   
     HbF máu
     HbCO máu
     MetHb máu
     SHb máu 
  120 – 150 (g/l)
< 1% Hb.TP
0,25 – 2% Hb.TP
< 1% Hb. TP
< 1% Hb.TP
Fibrinogen   2,5 – 4,5 (g/l)
Acid lactic   1,0 -1,78 mmol/l
Acid pyruvic   40 – 150 (mol/l
ApoA1   1,1 –  2,0 (g/l)
ApoB   0,6 – 1,4 (g/l)

Doctor SAMAN

[]