Hội đồng Viện - Viện Y học bản địa Việt Nam

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
Viện nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ
sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Bs. Hoàng Sầm: 0913 256 913 Hotline: 1900 8913
ĐÓNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

STT Họ tên Năm sinh Dân tộc Chức danh Công việc trước khi tham gia Hội đồng Nơi tốt nghiệp
1 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Kinh Chủ tịch GS.Chủ nhiệm Bộ môn sinh lý bệnh Đại học Y Hà Nội Đại học Y Hà Nội
2 Văn Đình Hoa 1937 Kinh Phó chủ tịch GS.TSPhó chủ nhiệm Bộ môn sinh lý bệnh Đại học Y Hà Nội Đại học Y Hà Nội
3 Lô Quang Phú 1939 Tày Ủy viên

TS. Chủ nhiệm bộ môn Hóa sinh Đại học Y dược Thái Nguyên

Đại học Lô-mô-nô-xốp
4 Hoàng Khải lập 1949 Tày Ủy viên GS.TSChủ nhiệm bộ môn Vệ sinh- Dịch tễ Đại học Y Hà Nội
5 Lê Văn Chính 1948 Kinh Ủy viên Bác sỹ dược lý, Chủ nhiệm bộ môn Dược lý Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
6 Hứa Văn Thao 1949 Nùng Ủy viên Thạc sỹ Phó chủ nhiệm bộ môn Hóa thực vật Đại học Sư phạm Hà Nội
7 Lâm Văn Tiên 1952 Kinh Ủy viên Th.S Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
8 Ngô Quang Trúc 1952 Kinh Ủy viên TS.Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Tâm – thần kinh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
9 Hoàng Sầm 1954 Dao Ủy viên Bác sỹ giảng viên bộ môn Đông y Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
10 Hoàng Đôn Hòa 1984 Dao Ủy viên Bác sỹ RHM/Đông y làm ngoài công lập Đại học Y Hà Nội

HỘI ĐỒNG VIỆN & VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

STT Họ vàTên Năm sinh Dân tộc Chức danh

Công việc trước khi tham gia Hội đồng

Nơi tốt nghiệp
1 Hoàng Sầm 1954 Dao Chủ tịch

Bác sỹ, Giảng viên Bộ môn Đông y, Đại học Y dược Thái Nguyên

Đại học Y Hà Nội
2 Lô Quang Phú 1939 Tày Viện trưởng

Tiến sỹ Chủ nhiệm bộ môn Hóa sinh Đại học Y dược Thái Nguyên

Đại học Lô-mô-nô-xốp
3 Lê Văn Chính 1948 Kinh P.Viện trưởng TT Bác sỹ dược lý, Chủ nhiệm bộ môn Dược lý, Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
4 Hứa Văn Thao 1949 Nùng P.Viện trưởng Th.SPhó chủ nhiệm bộ môn Hóa thực vật Đại học Sư phạm Hà Nội
5 Lâm Văn Tiên 1952 Kinh P.Viện trưởng,Trưởng ban Th.S Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
6 Ngô Quang Trúc 1952 Kinh Trưởng ban TS.Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Tâm – thần kinh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
7 Nguyễn Văn Lương 1952 Kinh Trưởng ban BVNB Đại tá,Phó trưởng phòng PA25 Đại học An ninh