Hội đồng Viện - Viện Y học bản địa Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

Bs. Hoàng Sầm: 0913 256 913 Hotline: 1900 8913
ĐÓNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

STT Họ tên Năm sinh Dân tộc Chức danh Công việc trước khi tham gia Hội đồng Nơi tốt nghiệp
1 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Kinh Chủ tịch GS.Chủ nhiệm Bộ môn sinh lý bệnh Đại học Y Hà Nội Đại học Y Hà Nội
2 Văn Đình Hoa 1937 Kinh Phó chủ tịch GS.TSPhó chủ nhiệm Bộ môn sinh lý bệnh Đại học Y Hà Nội Đại học Y Hà Nội
3 Lô Quang Phú 1939 Tày Ủy viên

TS. Chủ nhiệm bộ môn Hóa sinh Đại học Y dược Thái Nguyên

Đại học Lô-mô-nô-xốp
4 Hoàng Khải lập 1949 Tày Ủy viên GS.TSChủ nhiệm bộ môn Vệ sinh- Dịch tễ Đại học Y Hà Nội
5 Lê Văn Chính 1948 Kinh Ủy viên Bác sỹ dược lý, Chủ nhiệm bộ môn Dược lý Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
6 Hứa Văn Thao 1949 Nùng Ủy viên Thạc sỹ Phó chủ nhiệm bộ môn Hóa thực vật Đại học Sư phạm Hà Nội
7 Lâm Văn Tiên 1952 Kinh Ủy viên Th.S Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
8 Ngô Quang Trúc 1952 Kinh Ủy viên TS.Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Tâm – thần kinh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
9 Hoàng Sầm 1954 Dao Ủy viên Bác sỹ giảng viên bộ môn Đông y Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
10 Hoàng Đôn Hòa 1984 Dao Ủy viên Bác sỹ RHM/Đông y làm ngoài công lập Đại học Y Hà Nội

HỘI ĐỒNG VIỆN & VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

STT Họ vàTên Năm sinh Dân tộc Chức danh

Công việc trước khi tham gia Hội đồng

Nơi tốt nghiệp
1 Hoàng Sầm 1954 Dao Chủ tịch

Bác sỹ, Giảng viên Bộ môn Đông y, Đại học Y dược Thái Nguyên

Đại học Y Hà Nội
2 Lô Quang Phú 1939 Tày Viện trưởng

Tiến sỹ Chủ nhiệm bộ môn Hóa sinh Đại học Y dược Thái Nguyên

Đại học Lô-mô-nô-xốp
3 Lê Văn Chính 1948 Kinh P.Viện trưởng TT Bác sỹ dược lý, Chủ nhiệm bộ môn Dược lý, Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
4 Hứa Văn Thao 1949 Nùng P.Viện trưởng Th.SPhó chủ nhiệm bộ môn Hóa thực vật Đại học Sư phạm Hà Nội
5 Lâm Văn Tiên 1952 Kinh P.Viện trưởng,Trưởng ban Th.S Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
6 Ngô Quang Trúc 1952 Kinh Trưởng ban TS.Bác sỹ Chủ nhiệm bộ môn Tâm – thần kinh Đại học Y dược Thái Nguyên Đại học Y Hà Nội
7 Nguyễn Văn Lương 1952 Kinh Trưởng ban BVNB Đại tá,Phó trưởng phòng PA25 Đại học An ninh