Công bố sản phẩm Khớp - Saman

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/khop-saman-1.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/khop-saman-1.jpg","subHtml":""},{"src":"\/resources\/upload\/images\/khop-saman-2.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/khop-saman-2.jpg","subHtml":""}]