GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ

TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG CÁC ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG CHO 

MỘT SỐ PHÂN TỬ VÀ ION NHỎ [1]

Tên luận án: Synthesis and Application of Fluorescent Probes for Several Small Molecules and Ions

Người bảo vệ: Nguyễn Khắc Hồng

Chuyên ngành: Hóa học ứng dụng

Hướng dẫn 1: Giáo sư Liu Younian

Hướng dẫn 2: Phó giáo sư Hao Yuanqiang

Chủ tịch hội đồng: Giáo sư Zhang Yi

Uỷ viên 1: Giáo sư Yin Suangfeng

Uỷ viên 2: Giáo sư Zhu zhiwu

Uỷ viên 3: Giáo sư Su Shengpei

Uỷ viên 4: Giáo sư Li Yajuan

Thư ký: Phó giáo sư Chen Wansong              

Thời gian bảo vệ: ngày 28 tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 

 1. Đầu dò huỳnh quang

Thông thường, các đầu dò tạo màu và tạo huỳnh quang bao gồm ba phần khác nhau: 

+ Phần đầu quang phổ hay đầu tín hiệu, mà các đặc tính của chúng sẽ bị thay đổi khi phản ứng với chất phân tích quan tâm; 

+ Phần đầu ghi nhãn hay đầu nhận biết, là phần chịu trách nhiệm cho phản ứng chọn lọc với chất phân tích; 

+ Phần cầu nối là một bộ đệm hay bộ liên kết phù hợp để kết nối hai đầu phần tử trên (đôi khi hai phần tử được tích hợp mà không có bất kỳ trình liên kết nào).   

Do phản ứng nhanh, độ nhạy cao, độ chọn lọc tuyệt vời và khả năng mạnh mẽ của chúng để cung cấp khả năng lấy mẫu không gian và thời gian cao hơn cho các nghiên cứu hình ảnh in vivo, việc thiết kế, tổng hợp và ứng dụng các đầu dò huỳnh quang ngày càng thu hút sự chú ý và trở thành một lĩnh vực nghiên cứu rất tích cực . 

Cho đến nay, các đầu dò tạo sắc tố và sinh huỳnh quang phân tử nhỏ khác nhau với các đặc tính ưu việt đã được phát triển cho các chất phân tích khác nhau.

 1. Đầu dò huỳnh quang cho anion xyanua

  1. Đầu dò dựa trên phản ứng tạo cyanohydrin

 1. Đầu dò dựa trên nhóm dicyano-vinyl

 1. Đầu dò dựa trên bổ sung của Michael

 1. Đầu dò dựa trên phản ứng bổ sung indolium hoặc pyridinium

 1. Đầu dò dựa trên phức kim loại

 1. Đầu dò huỳnh quang cho hydrazine

  1. Đầu dò dựa trên gốc 4-bromo butyrate

 1. Đầu dò dựa trên gốc acetyl

 1. Đầu dò dựa trên gốc phthalimide

 1. Đầu dò dựa trên gốc malononitrile

 1. Đầu dò huỳnh quang cho ion đồng

  1. Đầu dò dựa trên sự phối trí của Cu2+ với các phối tử

 1. Đầu dò dựa trên quá trình thủy phân tạo ra Cu2 +

 1. Đầu dò dựa trên quá trình oxy hóa tạo ra Cu2 +

 1. Đầu dò huỳnh quang cho axit hypoclorơ

  1. Đầu dò dựa trên dạng nhận dạng của chalcogenide

 1. Đầu dò dựa trên liên kết C = N hoặc C = C không bão hòa làm nhóm nhận dạng

 1. Đầu dò dựa trên sự hình thành C = N hoặc C = O do HOCl gây ra

CHƯƠNG 2: MỘT ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG TỶ LỆ VÀ CHỌN LỌC CAO CHO XYANUA BẰNG CÁCH THAY ĐỔI HỢP LÝ NGUYÊN TỬ H NHẠY CẢM

2.1. Cơ chế tương tác của đầu dò 1

2.2. Quy trình tổng hợp các đầu dò 1

Scheme 1-2. Synthesis of N1 and N2. (a) C4H9NH2/EtOH, reflux, 78%; (b) NaN3, DMF, 100 oC, 83%; (c) Pd/C, DCM, rt, 65%; (d) (CF3CO)2O, DCM, rt, 88%; (e) CH3NH2, CuSO4·5H2O, DMF, reflux, 47%; (d) (CF3CO)2O, DCM, rt, 85%.

 

2.3. Tính chất quang phổ UV của đầu dò 1

Normalized absorption spectra of probe N1 (A) and N2 (B) in different solvents.

2.4. Phản ứng quang phổ của đầu dò 1 đối với CN

Normalized absorption (A) and fluorescence emission spectra (B) of probe N2 (20 μM) before (a) and after (b) reaction with CN.

 

Time dependent of absorption changes of probe N2 (20μM) in the presence of different concentrations of CN-

Sensitivity of probe N2

Selectivity of probe N2

2.5. Cơ chế cảm biến của đầu dò 1

HPLC chromatograms of probe N2 and N2+CN (Sample A: probe N2 only; Sample B: probe N2 + 10 equiv CN; Sample C: probe N2 + 50 equiv. CN).

2.6. Tính toán lý thuyết

2.7. Các ứng dụng của đầu dò 1

2.7.1. Kết quả phân tích CN trong nước máy

Added CN (μM)

Found (μM)

Recovery (%)

 

R.S.D. (n = 3) (%)

0

ND*

     

5.0

5.7

114.0

 

8.4

10.0

10.3

103.0

 

6.5

20.0

19.4

97.0

 

3.8

50.0

49.4

98.8

 

4.2

 

2.7.2. Kiểm tra dải TLC

Photographs for probe N2 coated TLC plates upon incubating with solution with various concentrations of CN: (A) blank, (B) 20 μM, (C) 50 μM, (D) 100 μM, (E) 200 μM, (F) 300 μM , (G) 500 μM, and (G) 1 mM. Upper: under ambient light; Lower: under a hand-hold UV lamp with an excitation at 365 nm in dark.

2.8. Kết luận 1

Tóm lại, chúng tôi đã đề xuất một chiến lược hiệu quả để xây dựng các đầu dò có tính chọn lọc cao bằng cách thay thế nguyên tử H nhạy cảm. Như thử nghiệm mô hình, bằng cách liên hợp trifluoroacetyl với 4-metylaminonaphthalimide, một đầu dò huỳnh quang đặc hiệu cao, N2, đã được phát triển để cảm nhận xyanua theo cách đo tỷ lệ. Sự có mặt của xyanua tạo ra những thay đổi tỷ lệ đáng kể đối với cả cấu hình hấp thụ và phát xạ của đầu dò N2 thông qua việc bổ sung nucleophilic của xyanua vào gốc trifluoroacetamide được metyl hóa và tăng cường quá trình ICT. Đầu dò N2 thể hiện tính chọn lọc cao đối với xyanua so với các loài khác và LOD thấp mong muốn là 0,23 μM. Hơn nữa, đầu dò có thể được sử dụng để phát hiện vết xianua trong mẫu nước bằng cách sử dụng các tấm phủ silica gel. 

 

CHƯƠNG 3. MỘT ĐẦU DÒ ĐO LƯỜNG HÓA HỌC DỰA TRÊN NAPHTHALIMIDE ĐỂ PHÁT HIỆN TỶ LỆ CỦA HYDRAZINE

3.1. Sơ đồ tổng hợp đầu dò 2 và cơ chế phát hiện tỷ lệ của hydrazine.

3.2. Phản ứng quang phổ của đầu dò 2 với hydrazine

3.3. Cơ chế cảm biến của đầu dò 2

 

3.4. Các ứng dụng của đầu dò 2

3.4.1. Kết quả phân tích N2H4 trong nước máy 

Added N2H4 (μM)

Found (μM)

Recovery (%)

R.S.D. (n = 3) (%)

0

ND*

   

5.0

5.2

104.0

5.8

10.0

10.5

105.0

4.1

20.0

19.7

98.5

2.7

3.4.2. Phát hiện hydrazine dạng khí

3.4.3. Hình ảnh trong tế bào sống

FL images of A549 cells in the presence of probe 2 before (A, B, C) and after (D, E, F) loading with N2H4. Cells (A, B, C)incubated with probe 2(10 μM) for 0.5 h. Cells (D, E, F) incubated with probe  2 (10 μM) for 0.5 h and then with N2H4 (100 μM) for another 0.5 h. 

3.5. Kết luận 2

Tóm lại, một đầu dò huỳnh quang đo tỷ lệ cho hydrazine bằng cách sử dụng 4-hydroxy-1,8-naphthalimide làm fluorophore và 4-bromobutyrate liên hợp làm trang web phản ứng được phát triển. Sự hiện diện của hydrazine tạo ra những thay đổi tỷ lệ đáng kể cho cả cấu hình hấp thụ và phát xạ của fluorephore thông qua việc phân cắt bromobutyrat và giải phóng nhóm hydroxyl. Cơ chế cảm biến đã được xác nhận bởi các nghiên cứu quang phổ phát xạ HPLC, MS, UV-vis. Đầu dò 2 thể hiện tính chọn lọc cao đối với hydrazine so với các loài khác và LOD thấp mong muốn là 0,27 μM. Hơn nữa, đầu dò có thể được sử dụng để phát hiện vết hydrazine trong các mẫu nước thực và hydrazine ở dạng khí, cũng như hydrazine hình ảnh trong tế bào sống theo cách đo tỷ lệ.

 

CHƯƠNG 4. MỘT ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG BƯỚC SÓNG DÀI CÓ TÍNH CHỌN LỌC CAO CHO HYDRAZINE VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG HÌNH ẢNH TẾ BÀO SỐNG

4.1. Cơ chế tương tác huỳnh quang của đầu dò 3

4.2. Quy trình tổng hợp đầu dò 3

4.3. Phản ứng quang phổ của đầu dò 3 với hydrazine

4.4. Cơ chế cảm biến của đầu dò 3

 

4.5. Các ứng dụng của đầu dò 3

4.5.1. Kết quả phân tích N2H4 trong nước máy 

4.5.2. Hình ảnh trong tế bào sống 

4.6. Kết luân 3

Tóm lại, một đầu dò huỳnh quang bước sóng dài có thể kích hoạt hydrazine bằng cách sử dụng hệ thống D-π-A dựa trên tricyanofuran làm nhóm fluorophore và acetyl làm gốc nhận biết đã được khám phá. Sự có mặt của hydrazine dẫn đến sự chuyển dịch lớn màu đỏ trong phổ hấp thụ và tăng cường đáng kể sự phát xạ huỳnh quang của dung dịch đầu dò thông qua việc phân cắt nhóm acetyl và giải phóng nhóm hydroxyl phenolic. Cơ chế cảm biến đã được xác nhận bởi các nghiên cứu quang phổ phát xạ HPLC, MS, UV-vis. Hơn nữa, đầu dò có thể được sử dụng để phát hiện thực tế hydrazine trong mẫu nước cũng như trong tế bào sống.

 

CHƯƠNG 5. MỘT ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG BƯỚC SÓNG DÀI DỰA TRÊN PHẢN ỨNG ĐỐI VỚI CU2+ VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG CHỤP ẢNH TẾ BÀO SỐNG

5.1. Cơ chế tương tác huỳnh quang của đầu dò 4

5.2. Quy trình tổng hợp đầu dò 4

5.3. Đặc điểm quang phổ của đầu dò 4 đối với Cu2+

5.4. Cơ chế cảm biến của đầu dò 4

5.5. Hình ảnh trong tế bào sống của đầu dò 4

5.6. Kết luận 4

Tóm lại, một đầu dò bật huỳnh quang có bước sóng dài cho Cu2+ bằng cách ghép nhóm nhận biết của fluorophore dựa trên picolinate totricyanofuran đã được khám phá. Việc bổ sung Cu2+ một cách cụ thể có thể dẫn đến sự chuyển dịch lớn màu đỏ trong phổ hấp thụ và tăng cường đáng kể sự phát xạ huỳnh quang của dung dịch đầu dò thông qua quá trình thủy phân tạo ra Cu2+. Đầu dò 4 thể hiện tính chọn lọc cao đối với Cu2+ và giới hạn phát hiện thấp là 54 nM. Hơn nữa, đầu dò cho thấy khả năng tương thích tế bào tuyệt vời và đã được sử dụng thành công để hình dung Cu2+ trong tế bào sống.

CHƯƠNG 6. MỘT ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG DỰA TRÊN BENZOTHIAZOLE ĐỂ PHÁT HIỆN AXIT HYPOCHLOROUS VÀ HÌNH ẢNH TRONG TẾ BÀO SỐNG

6.1. Cơ chế phản ứng huỳnh quang của đầu dò 5

6.2. Quy trình tổng hợp đầu dò 5

6.3. Phản ứng quang phổ của đầu dò 5 đối với ClO

6.4. Cơ chế cảm biến của đầu dò 5

6.5. Hình ảnh trong tế bào sống của đầu dò 5

6.6. Kết luận 5

Tóm lại, một đầu dò huỳnh quang bật mới (5) đối với ClO bằng cách ngưng tụ florophore HBT đã được anđehit với gốc nhận biết là hydroxylamine đã được trình bày. Đầu dò 5 hiển thị phản ứng huỳnh quang nhạy cảm và chọn lọc đối với ClO so với ROS khác thông qua sự biến đổi đặc hiệu gây ra ClO- của nhóm hydroxylamine dập tắt thành nitrile oxit trong đầu dò 5. Cơ chế phản ứng đã được xác nhận bởi HPLC-MS. Hơn nữa, đầu dò 5 thể hiện khả năng tương thích sinh học và tính thấm màng tế bào tuyệt vời, và có thể được sử dụng để theo dõi ClO trong tế bào sống. Đầu dò mới này cung cấp một mô hình mới để phát hiện và xác định mô hình sinh học ROS trong tế bào sống.

CHƯƠNG 7 TỔNG KẾT VÀ QUAN ĐIỂM

7.1. Về đầu dò (1): Dựa trên đơn vị fluorophore của naphthalimide và chất nhận CN của nhóm trifluoroacetamide đã metyl hóa, một đầu dò huỳnh quang đặc hiệu cao, N2, được phát triển để cảm nhận xyanua theo phương pháp tỷ lệ.

7.2. Về đầu dò (2): Bằng cách sử dụng 4-hydroxy-1,8-naphthalimide làm fluorophore và 4-bromobutyrate liên hợp làm vị trí phản ứng, một đầu dò huỳnh quang ratiometrc đã thu được để phát hiện hydrazine (N2H4).

7.3. Về đầu dò (3): Bằng cách liên hợp hệ thống D-π-A dựa trên tricyanofuran với một gốc nhận biết của nhóm acetyl, một đầu dò huỳnh quang bước sóng dài bật lên được phát triển để nhận biết hydrazine (N2H4)..

7.4. Về đầu dò (4): Một đầu dò bật huỳnh quang bước sóng dài cho Cu2+ bằng cách ghép nối gốc nhận biết của fluorophore dựa trên picolinate totricyanofuran đã được phát triển.

7.5. Về đầu dò (5): Một đầu dò huỳnh quang bật mới đối với ClO bằng cách ngưng tụ của nhóm HBT fluorophore đã được anđehit với gốc nhận biết là hydroxylamine đã được trình bày.

7.6. Quan điểm chung về các đầu dò đã trình bày

Trên cơ sở những ưu điểm và nhược điểm của các đầu dò phát quang hiện nay, để phát triển các đầu dò phát quang tốt hơn và khai thác ứng dụng sâu hơn của chúng, mong muốn các hiệu suất sau: khả năng hòa tan trong nước tốt, các tính năng NIR, các nguyên tắc thiết kế mới và hệ thống cảm biến với quang học và sinh học tuyệt vời. tính chất. Các đầu dò phát quang có một hệ thống cảm biến rất hấp dẫn, đặc biệt là để phát hiện môi trường hoặc sinh học. Có thể dự đoán rằng việc tiếp tục tìm kiếm trong khu vực trong những năm tới sẽ dẫn đến những cải tiến hơn nữa đối với các đầu dò phát quang có sẵn cho các ứng dụng phân tích khác nhau.

CÁC BÀI BÁO HỌC THUẬT ĐÃ XUẤT BẢN

1.Khac Hong Nguyen, Yuanqiang Hao, Ke Zeng, Xiuhua Wei, Suke Yuan, Fen Li, Shengnan Fan, Maotian Xu and You-Nian Liu,A reaction-based long-wavelength fluorescent probe for Cu2+ detection and imaging in living cells”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2018, 358, 201-206. 

2.Khac Hong Nguyen, Yuanqiang Hao, Ke Zeng, Shengnan Fan, Fen Li, Suke Yuan, Xuejing Ding, Maotian Xu and You-Nian Liu, “A benzothiazole-based fluorescent probe for hypochlorous acid detection and imaging in living cells”,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 199, 189-193. 

3.Khac Hong Nguyen, Yuanqiang Hao, Wansong Chen, Yintang Zhang, Maotian Xu, Minghui Yang and You-Nian Liu, “Recent progress in the development of fluorescent probes for hydrazine”, Luminescence, 2018, 33, 816-836. 4.Yuanqiang Hao, Khac Hong Nguyen, Yintang Zhang, Guan Zhang, Shengnan Fan, Fen Li, Chao Guo, Yuanyuan Lu, Xiaoqing Song, Peng Qu, You-Nian Liu and Maotian Xu, A highly selective and ratiometric fluorescent probe for cyanide by rationally altering the susceptible H-atom”, Talanta, 2018, 176, 234-241. 

5.Yuanqiang Hao, Yintang Zhang, Khac Hong Nguyen, Fanteng Meng, Ting Li, Jinsheng Guan, Lulu Du, Peng Qu and Maotian Xu, “A highly selective long-wavelength fluorescent probe for hydrazine and its application in living cell imaging”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 184, 355-360.

6.Yuanqiang Hao, Yintang Zhang, Khac Hong Nguyen, Wansong Chen, Binbin Zhou, Xiaojun Tan, Yan Wang, Liqing Zhao, Guan Zhang, Peng Qu and Maotian Xu, “A naphthalimide-based chemodosimetric probe for ratiometric detection of hydrazine”, Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 244, 417-424. 

7. Younian Liu, Qiquang Zang, Khac Hong Nguyen, Liqiang Wang, Juan Li, Liu Deng, “ Patent application: A fluorescent molecular compound probe, its prepation method and application”,  2014, https://www.zhuanlichaxun.net/p-75388.html.

[1] Luận án Tiến sỹ này là tổng hợp của 05 công trình nghiên cứu khác nhau về huỳnh quang phân tử ứng dụng, mỗi công trình tương đương với 01 luận văn Thạc sỹ. Luận án được Hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc và đề cử cấp học bổng nghiên cứu tiếp hậu Tiến sỹ cho phần thử nghiệm trên cơ thể động vật và người. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, tác giả đã thực hiện tổng cộng 10 công trình tương đương với tổng hợp được 10 hợp chất huỳnh quang phân tử ứng dụng. Trong đó 01 công trình đăng ký bản quyền, 06 công trình đăng báo, 03 công trình dự phòng chưa công bố.

NCV.TS Nguyễn Khắc Hồng

 

[{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/zACVechuJAVWAnIOUxywJmyEpT_2rRt9XLb3tDU2VzcsUxR4wbsYvKlDOR51FAdxal9xxw44mxjzWRfkINlsGykGoFjS1q5mbCj7deFjleoZ_Eu_k8eV5I8vGtE5eFQ-9kFfEfQ","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/zACVechuJAVWAnIOUxywJmyEpT_2rRt9XLb3tDU2VzcsUxR4wbsYvKlDOR51FAdxal9xxw44mxjzWRfkINlsGykGoFjS1q5mbCj7deFjleoZ_Eu_k8eV5I8vGtE5eFQ-9kFfEfQ","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/f93yDoQ1rjxsJqa4GA0rcs4fKdhwnB7LOrk9IeuRDnwzjJM-PepTOpM9EDCSx-WT5wvVVIpCYSnl21v04At3GaescanGgTCvjxQOKMz1Y0030DtVkqrDGY0s5aNO2jv5Mu8Hstg","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/f93yDoQ1rjxsJqa4GA0rcs4fKdhwnB7LOrk9IeuRDnwzjJM-PepTOpM9EDCSx-WT5wvVVIpCYSnl21v04At3GaescanGgTCvjxQOKMz1Y0030DtVkqrDGY0s5aNO2jv5Mu8Hstg","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/BziWOaDBpJ8zT81uCu_Wvu4B1FC9yK_jrlr1uYFeU6UTf3uu87RnrbE2gfVVh5yyJvBL9znG69K9bEcYW6AeUEnno_LibMZumuOtUmgPin_aiEzaL1nfJ36N0PKSyLX2s1PZByw","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/BziWOaDBpJ8zT81uCu_Wvu4B1FC9yK_jrlr1uYFeU6UTf3uu87RnrbE2gfVVh5yyJvBL9znG69K9bEcYW6AeUEnno_LibMZumuOtUmgPin_aiEzaL1nfJ36N0PKSyLX2s1PZByw","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/nbkoMR5_5mGQfYFH2URsbCcLigVosg6cJzSuepef3KfgVWopIye0qL0wKul8khfeQhbWR8F9zqTJ9jJ03xAv9qFX2JxFie6uGCxZFQplHbZ0jrey5LlnwSse-2aYvp1r7AzHIDE","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/nbkoMR5_5mGQfYFH2URsbCcLigVosg6cJzSuepef3KfgVWopIye0qL0wKul8khfeQhbWR8F9zqTJ9jJ03xAv9qFX2JxFie6uGCxZFQplHbZ0jrey5LlnwSse-2aYvp1r7AzHIDE","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/3T_BT4sOfpvNOjAsd9YR3cYgX8kn7hLbDmVGrSez5n_7UbWvBJlDuAc49ErSc06VepeYFxFrfLab_xbYeCskO077GkVALmVhD4Opff_BS9AV1w2PbZ_6svEs9LAcm14-Cv-TIxU","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/3T_BT4sOfpvNOjAsd9YR3cYgX8kn7hLbDmVGrSez5n_7UbWvBJlDuAc49ErSc06VepeYFxFrfLab_xbYeCskO077GkVALmVhD4Opff_BS9AV1w2PbZ_6svEs9LAcm14-Cv-TIxU","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/fndzyYdH1474flfH-7v1kSQSh5hWi_PVjEwg5AOS8edTKyyYsggXRnAfDSOWOCprL0cVmCbgFMqBvlUP_0_IaOXC93DgT6PRciw1BwuCd_V98YHX9eBL0_ndHW_ZYbkG7_cub7Q","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/fndzyYdH1474flfH-7v1kSQSh5hWi_PVjEwg5AOS8edTKyyYsggXRnAfDSOWOCprL0cVmCbgFMqBvlUP_0_IaOXC93DgT6PRciw1BwuCd_V98YHX9eBL0_ndHW_ZYbkG7_cub7Q","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/ZJPdCEiU4-3peK4MSBDbheBC9dSJnKgsnjbFQCLlfbu5g-TQTTp1mKSGj3pQVo3VsXs2sb7VkK5kMbMZfvV1JN8XGVc0ATbI9RfULOcr8gQLIhDv0xvgyaFF1j_ZsldC7jHZEIw","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/ZJPdCEiU4-3peK4MSBDbheBC9dSJnKgsnjbFQCLlfbu5g-TQTTp1mKSGj3pQVo3VsXs2sb7VkK5kMbMZfvV1JN8XGVc0ATbI9RfULOcr8gQLIhDv0xvgyaFF1j_ZsldC7jHZEIw","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/hRVVHAe5kvGi3DQ4wdO_vvFWwCjiMdO8xDuooZy9KfAo3Pf6RXnWQunaF8Tnv-jwdXg-hj0p1A2-xjfsYOgWo9Cn_HmaqVz5srWbffI47uk5WaIGv3be8uBzwDp2Vjmn7h8XfK4","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/hRVVHAe5kvGi3DQ4wdO_vvFWwCjiMdO8xDuooZy9KfAo3Pf6RXnWQunaF8Tnv-jwdXg-hj0p1A2-xjfsYOgWo9Cn_HmaqVz5srWbffI47uk5WaIGv3be8uBzwDp2Vjmn7h8XfK4","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/zoKYO-ag42PFcUKWRzTjOBwcfvrBj0VnVvcQ2t5YFr7p0KQPerpwt1xv-a7jhPdRo2sXm2RkdEBOzEFG8YB6wVWDccKwNWkqrJdd69GpT41W0wlk0iDC4sFU6QE1WGt43-AUqLg","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/zoKYO-ag42PFcUKWRzTjOBwcfvrBj0VnVvcQ2t5YFr7p0KQPerpwt1xv-a7jhPdRo2sXm2RkdEBOzEFG8YB6wVWDccKwNWkqrJdd69GpT41W0wlk0iDC4sFU6QE1WGt43-AUqLg","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/_oloctsQGRt2wRBA-2K4p5DUPLrljBA0Y_HzEqOflwA-Namds_fi-wTOtjf2NonHrobTJue_rQ_4NcZvJSqyEcHtYC7qoAqM-x2mHFQxUj1s2BKY5T_x2U3QUAxCikQsyIXOuxg","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/_oloctsQGRt2wRBA-2K4p5DUPLrljBA0Y_HzEqOflwA-Namds_fi-wTOtjf2NonHrobTJue_rQ_4NcZvJSqyEcHtYC7qoAqM-x2mHFQxUj1s2BKY5T_x2U3QUAxCikQsyIXOuxg","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/Xiwy32jAT7uBc5hDqtRGv3-9SzrqUift6uwx19cmXu6W5wM58yEECsAn9qHVVrFKO8a47aFN9VQF4EdT0yvZcOaIz6fH-DLs8aS4rdEmlz30RgpG-hzT_rvGbMzCiPhjvUztDgo","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/Xiwy32jAT7uBc5hDqtRGv3-9SzrqUift6uwx19cmXu6W5wM58yEECsAn9qHVVrFKO8a47aFN9VQF4EdT0yvZcOaIz6fH-DLs8aS4rdEmlz30RgpG-hzT_rvGbMzCiPhjvUztDgo","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/HlaE9z52zHlUcQaZhzB6dxQGSmwwY2acwLmSmv9Kr5WMx_dfWr8WlEe3UzpRopDfdHDcKxP0O5R7fabmQsG5QSo9BOc2KsDHe0rPp22NixQkG9Rm3zF5dSzYw4wLkyHh-7lBvts","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/HlaE9z52zHlUcQaZhzB6dxQGSmwwY2acwLmSmv9Kr5WMx_dfWr8WlEe3UzpRopDfdHDcKxP0O5R7fabmQsG5QSo9BOc2KsDHe0rPp22NixQkG9Rm3zF5dSzYw4wLkyHh-7lBvts","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/71Tks24FWpldEr4HRgvTWeWeHLOUgCNVRXy3NBTasPb_g4IC28AvPijjB7LWVPmahzYDgDnfmkjVG_wtpHEkvpSlU99dNnoCUpYcTcrI5FwPzPcABgE9WB8YpzAzogqB_lCjCyE","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/71Tks24FWpldEr4HRgvTWeWeHLOUgCNVRXy3NBTasPb_g4IC28AvPijjB7LWVPmahzYDgDnfmkjVG_wtpHEkvpSlU99dNnoCUpYcTcrI5FwPzPcABgE9WB8YpzAzogqB_lCjCyE","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/4PR0Ite1vJAtFHJxIeFdr264vOYZqfdf_v5kaK90lMl3bSKvb3R5ir0KP_ZnKGIf6tA0o0R_QN9LFLLSkXoDZ6UYo8Y6XeIhSPSZWCNA6vR73bXu8i2r4lR5oB4_IyJU52yKXI4","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/4PR0Ite1vJAtFHJxIeFdr264vOYZqfdf_v5kaK90lMl3bSKvb3R5ir0KP_ZnKGIf6tA0o0R_QN9LFLLSkXoDZ6UYo8Y6XeIhSPSZWCNA6vR73bXu8i2r4lR5oB4_IyJU52yKXI4","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/1VfG0K-X0q_4XnUKhicgmPx7bpK_l3G0l2qySz2MJQuo8_8BzWEW60TyVYdmXUWV0CdpAEw5gT2BZ44GoFPHVTY3mvi5dCa8IpNkk2yteux-BEkGZ8CFXnFS02Ten_Nr2L3AaMI","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/1VfG0K-X0q_4XnUKhicgmPx7bpK_l3G0l2qySz2MJQuo8_8BzWEW60TyVYdmXUWV0CdpAEw5gT2BZ44GoFPHVTY3mvi5dCa8IpNkk2yteux-BEkGZ8CFXnFS02Ten_Nr2L3AaMI","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/-lr3b68ow32eazrUDpps8bpoALUhO_LCsNgW9Pvivf2LlYD96bUSlPAjfP7mh5O_1TfY-k_OL-KNLb59pmfE4pLOzA3PQFYGYovXh9rilwK7O1f3aiEuauy7T01kVEnfADHDjy8","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/-lr3b68ow32eazrUDpps8bpoALUhO_LCsNgW9Pvivf2LlYD96bUSlPAjfP7mh5O_1TfY-k_OL-KNLb59pmfE4pLOzA3PQFYGYovXh9rilwK7O1f3aiEuauy7T01kVEnfADHDjy8","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/oiLgYFauzaigtFVD_FK8xq5KS1Qom7vpFNXMqdDDfLpGvDsqRJ8zKF_7riS7Qnh7CD9BW2ebpKhx7maodT4k7OteOTL11qxeP5Uf8JbsREhthZ0KXtw86HlhI5j-c6gMVf_poMs","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/oiLgYFauzaigtFVD_FK8xq5KS1Qom7vpFNXMqdDDfLpGvDsqRJ8zKF_7riS7Qnh7CD9BW2ebpKhx7maodT4k7OteOTL11qxeP5Uf8JbsREhthZ0KXtw86HlhI5j-c6gMVf_poMs","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/Xoi0tA_L7U_ujeMhOkoKGIRo6Cdk9po7wiIuykoG4HVKpd8pWxuZ9wn-JD6xtKZwhvEGtOsbZ8TeghsHz4Hs6AUtl7iCHctf80T9KShH7sumkMtzHut468L2p5CfU7xzO4ckLS4","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/Xoi0tA_L7U_ujeMhOkoKGIRo6Cdk9po7wiIuykoG4HVKpd8pWxuZ9wn-JD6xtKZwhvEGtOsbZ8TeghsHz4Hs6AUtl7iCHctf80T9KShH7sumkMtzHut468L2p5CfU7xzO4ckLS4","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/Y_wlN7DVLEck4Krn7Bm1hqvzHQXt_rM4f3X8PTLmsvKvZqXkxJes8CAbDnael_bkNW6HGqVxkDBW8s-kXnr8p74S8CCKQr741XH8W0O7QJMq1qoOOlkGVF0B711xbk9sRIC84T0","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/Y_wlN7DVLEck4Krn7Bm1hqvzHQXt_rM4f3X8PTLmsvKvZqXkxJes8CAbDnael_bkNW6HGqVxkDBW8s-kXnr8p74S8CCKQr741XH8W0O7QJMq1qoOOlkGVF0B711xbk9sRIC84T0","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a9D7WfaZ9Om7Qab10GYgt5EyTxVjBxizQbmPwkRjLQmaQZhsRsTHbxR9mkH4cfCgMhRLFLGJvY1rka5Ih6LOUrd5Nimw2PJWcjzXCpoHPCuv6k0d5EJSsYRsQaGgA24dX_Utoj0","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a9D7WfaZ9Om7Qab10GYgt5EyTxVjBxizQbmPwkRjLQmaQZhsRsTHbxR9mkH4cfCgMhRLFLGJvY1rka5Ih6LOUrd5Nimw2PJWcjzXCpoHPCuv6k0d5EJSsYRsQaGgA24dX_Utoj0","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/s2CEAm-Fj0HtaL5a1ut5gPDSRe47fY7ehJRd5rfJqH-4q2acO29QynER-1VFQZYhvU4JAGHquBDlGLBTZGohCYtRc5GGFl8hyLi-4uDy30mSWZyOk6-r2M3SChVR5hhsohzYnFE","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/s2CEAm-Fj0HtaL5a1ut5gPDSRe47fY7ehJRd5rfJqH-4q2acO29QynER-1VFQZYhvU4JAGHquBDlGLBTZGohCYtRc5GGFl8hyLi-4uDy30mSWZyOk6-r2M3SChVR5hhsohzYnFE","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/U1SLHEK8af4J5TUGSEJ8UvQrwyiZkqyzBxTIiLrqWR93uoOLbV7M2109hvtuLYHWQYfGWBLT-EiLackmaOA6QFZaf50t2Ys08B5rxqiqwwTXtwBHDfS3C-4giLh3UkJyfyIzmL8","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/U1SLHEK8af4J5TUGSEJ8UvQrwyiZkqyzBxTIiLrqWR93uoOLbV7M2109hvtuLYHWQYfGWBLT-EiLackmaOA6QFZaf50t2Ys08B5rxqiqwwTXtwBHDfS3C-4giLh3UkJyfyIzmL8","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/gSaNj1uN0rx18xfKWWyzDlpz7HL1FgfQuaRWBEwzYI5QtCOwm4an5k1TekmoPiX_gHiEJDdOr7Mpgr0BN9SoCR48nKz_rPxX7ZneVpmiEIkISD481N3E5Wud5xTkbSMzPRQrkyM","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/gSaNj1uN0rx18xfKWWyzDlpz7HL1FgfQuaRWBEwzYI5QtCOwm4an5k1TekmoPiX_gHiEJDdOr7Mpgr0BN9SoCR48nKz_rPxX7ZneVpmiEIkISD481N3E5Wud5xTkbSMzPRQrkyM","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/TkHcDeFtV96ShQACoa6aIwnKlpufYIukc3aYjKZ-L3dc-pftyPfo133R5knb61IEnxNK2RCkJqzxkXLaXRKsruvdosSba_o1HlZgpYxrfcg6U7delttxaf0_932aBAXZh7AwxX0","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/TkHcDeFtV96ShQACoa6aIwnKlpufYIukc3aYjKZ-L3dc-pftyPfo133R5knb61IEnxNK2RCkJqzxkXLaXRKsruvdosSba_o1HlZgpYxrfcg6U7delttxaf0_932aBAXZh7AwxX0","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/vrajoVH3kCBDOzI_QhiLQV9KQtlU5dPU3ZEwztJQrhTkfFClxqB7aBnPN0ZdKFqdxnW-i5jyy5psmmwW2pdCwk8M1azkgWWPO1S22o7UbB72JlTYF9_wz_H2CY2oO7ELDULCFCw","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/vrajoVH3kCBDOzI_QhiLQV9KQtlU5dPU3ZEwztJQrhTkfFClxqB7aBnPN0ZdKFqdxnW-i5jyy5psmmwW2pdCwk8M1azkgWWPO1S22o7UbB72JlTYF9_wz_H2CY2oO7ELDULCFCw","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/O5aoKXD94GWFkPPw6lrQoJlpHSXhLmzBBx0OGpWcBfaSZmgg-NzRP7BWtxu35AA7x_DTa7rSkFZ0ew1GSvW2-4c9Gg-qpkFa6V1zM4vt7NpttDjGWHwzTkO_ymhmrvYv_6F5gQ8","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/O5aoKXD94GWFkPPw6lrQoJlpHSXhLmzBBx0OGpWcBfaSZmgg-NzRP7BWtxu35AA7x_DTa7rSkFZ0ew1GSvW2-4c9Gg-qpkFa6V1zM4vt7NpttDjGWHwzTkO_ymhmrvYv_6F5gQ8","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/M4GzWweC8c0i9_ZDqldBMUPQRlT73J4JcgsRtYnsLkuFP-j6q8sfeohavPtLAZZXrezUyscEjMrWbm6THvjXTFiLb6qQCwhByt8Bz7G2nSjsw_3E_FLrDrVfKvlHnQ-KeiQS-WU","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/M4GzWweC8c0i9_ZDqldBMUPQRlT73J4JcgsRtYnsLkuFP-j6q8sfeohavPtLAZZXrezUyscEjMrWbm6THvjXTFiLb6qQCwhByt8Bz7G2nSjsw_3E_FLrDrVfKvlHnQ-KeiQS-WU","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/w1x2mVueoOG_wnw4Y88-OV0YUc_vf9cCxZo1xadpE_jnnUJX0TwJ-EnmfFhljBBo2hWlOerL7ooil0adsUqAjnCJqR0kH9p2oZgKzSjx62DXqFw8XvH8fyzs17lnlyk3gaTlPQk","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/w1x2mVueoOG_wnw4Y88-OV0YUc_vf9cCxZo1xadpE_jnnUJX0TwJ-EnmfFhljBBo2hWlOerL7ooil0adsUqAjnCJqR0kH9p2oZgKzSjx62DXqFw8XvH8fyzs17lnlyk3gaTlPQk","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/oXyoz6cTJiZLBo5NvjruGafb00GTrQzMkMA-NPBFo3hKaVvfac0dLYlglWtWFOmkkw6CfJL3smSdCvq_tU2LMVPBbuynN3coPaG831B3TUj6-lt4Az4HD0ZfFjGlUZbp08bjOz4","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/oXyoz6cTJiZLBo5NvjruGafb00GTrQzMkMA-NPBFo3hKaVvfac0dLYlglWtWFOmkkw6CfJL3smSdCvq_tU2LMVPBbuynN3coPaG831B3TUj6-lt4Az4HD0ZfFjGlUZbp08bjOz4","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/fE31UDNR2hD4yVhqgmDTT7W8y87q2AgNQ6EXMMEA8zS5036eOG9BKkWUGiXQEy5wq6IWbuBqaEE26DxYuhkFywwXmnOwGcERRgVopD3Ku7W8e1kFjR-nPKwjFndnZBBATAd9gxk","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/fE31UDNR2hD4yVhqgmDTT7W8y87q2AgNQ6EXMMEA8zS5036eOG9BKkWUGiXQEy5wq6IWbuBqaEE26DxYuhkFywwXmnOwGcERRgVopD3Ku7W8e1kFjR-nPKwjFndnZBBATAd9gxk","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/gw1Ew4xxiQM_ADZ9MolQSgcGc_fKpU2j1JrLpGKsAWvieKXNud7I8a-8J2-a76muAEncE4toY7daaw8OtWu1TDYL1ZI9C0UWfbuJWZs2AHfrw1NgmyizmdrXM__93tP2tCj7PeQ","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/gw1Ew4xxiQM_ADZ9MolQSgcGc_fKpU2j1JrLpGKsAWvieKXNud7I8a-8J2-a76muAEncE4toY7daaw8OtWu1TDYL1ZI9C0UWfbuJWZs2AHfrw1NgmyizmdrXM__93tP2tCj7PeQ","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/ULtnCcPoAHnuPsTPJf_Wnk_gX1hs23YFXrd2rI2IfAUzwRxaDvs_pkAVJ_h68fazOuEZVd4cbN6bGUvc-FJRwLl_lfIh42Y3D1J_-wnTL_YpUDyzkT5FW-kM5nw_rIX11PVI_oc","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/ULtnCcPoAHnuPsTPJf_Wnk_gX1hs23YFXrd2rI2IfAUzwRxaDvs_pkAVJ_h68fazOuEZVd4cbN6bGUvc-FJRwLl_lfIh42Y3D1J_-wnTL_YpUDyzkT5FW-kM5nw_rIX11PVI_oc","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/8_MUPDMvflcSQJD_Uc4ym499o3q_3uIx2WNs5fqDCZZG7DajEcn8_1uE5i0Sb27_BAQ_63UozCe7gS-kH6xi2OTvXvD-Pe63jk28wEOa_cXyEjh7ySRTciHueeR18-S06UG7-dA","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/8_MUPDMvflcSQJD_Uc4ym499o3q_3uIx2WNs5fqDCZZG7DajEcn8_1uE5i0Sb27_BAQ_63UozCe7gS-kH6xi2OTvXvD-Pe63jk28wEOa_cXyEjh7ySRTciHueeR18-S06UG7-dA","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/0tUheTSXQvb7gT2ETe2ZHziHxWAjyMWz8JmxxxfJ49UoNUsNp-1gbBPsYih1tD8QQNQzsy1JySMZ51VGd7IOVPM92ARjTEqgE_1tbegGvrxn3AR66-FvvM3mX4IBwLTEAZhDBoI","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/0tUheTSXQvb7gT2ETe2ZHziHxWAjyMWz8JmxxxfJ49UoNUsNp-1gbBPsYih1tD8QQNQzsy1JySMZ51VGd7IOVPM92ARjTEqgE_1tbegGvrxn3AR66-FvvM3mX4IBwLTEAZhDBoI","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/jSUpuKdFgVzTjBQKNkkeRa4VX_FeCkDGTVntV5gQV83Rgz2-lnvM__0gPS5aKMnQQHL3RjaIU10ohe6Fzhr26jKKxqzWHODkV_YAhV8DXovicG335E5dmbkhJErX6SObhGZlvPc","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/jSUpuKdFgVzTjBQKNkkeRa4VX_FeCkDGTVntV5gQV83Rgz2-lnvM__0gPS5aKMnQQHL3RjaIU10ohe6Fzhr26jKKxqzWHODkV_YAhV8DXovicG335E5dmbkhJErX6SObhGZlvPc","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/HVFRpNWnb3cilepmZKOz7jTi_RVW1AS4_zTcCF2dubAnB2zFoinKe1bh8zMAbreueCX0l83kleSaDnbnKzuOHZl-gBf0g0geONjBUEmSic4sgmo1E-DBE0gS15D7lJB88aOqHbA","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/HVFRpNWnb3cilepmZKOz7jTi_RVW1AS4_zTcCF2dubAnB2zFoinKe1bh8zMAbreueCX0l83kleSaDnbnKzuOHZl-gBf0g0geONjBUEmSic4sgmo1E-DBE0gS15D7lJB88aOqHbA","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/dnUh9EiroIa4JMHaFXpTxl_p78jzUhpA2AgoeK187fjRzIkWfKBQvxqUC_p2ta70UlhQrk-VZTU8FE6IIfHKiYNsX3faHt-8lbS78qS-n3-DVhCP66yerYZwtFDvFC61CrcuVqM","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/dnUh9EiroIa4JMHaFXpTxl_p78jzUhpA2AgoeK187fjRzIkWfKBQvxqUC_p2ta70UlhQrk-VZTU8FE6IIfHKiYNsX3faHt-8lbS78qS-n3-DVhCP66yerYZwtFDvFC61CrcuVqM","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/NWzSqObKOS1KV3HPQZplGQQXkL4uPKfToQ8aIR1EM7q6xD_Jg-MWFGeDifXiM5hooTL6S3GUNdaK6Yuu0CsIOJqT3DF3U4j0nLVAyRLh6dhU4igb76AGHH2M5A9mmC-8Q1yIrLA","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/NWzSqObKOS1KV3HPQZplGQQXkL4uPKfToQ8aIR1EM7q6xD_Jg-MWFGeDifXiM5hooTL6S3GUNdaK6Yuu0CsIOJqT3DF3U4j0nLVAyRLh6dhU4igb76AGHH2M5A9mmC-8Q1yIrLA","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/qR7WZwr9TE5rHMmpAIP7AoZK25Lpg2oKiL5DXN_AdVLEQ5PAalSfYPRIj-AvdNouvZm6eiwupsK_6SDxqNHDvfFDiHDWnRxfF5JYlQYkF34CT3TmMlz1jBh7nIior3HvWXslJGY","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/qR7WZwr9TE5rHMmpAIP7AoZK25Lpg2oKiL5DXN_AdVLEQ5PAalSfYPRIj-AvdNouvZm6eiwupsK_6SDxqNHDvfFDiHDWnRxfF5JYlQYkF34CT3TmMlz1jBh7nIior3HvWXslJGY","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/3uVTirx75AfBIep-6y_atzZJMuWGRf0dNJK06t3U6botPtFAJiPcp37vsb638wck2CFi9pkvJRkUqboEVexlWr6GARIPK5eT_tEHVwXsYFU6n-QMpvvE19_hloBM_12_9Q5KYW4","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/3uVTirx75AfBIep-6y_atzZJMuWGRf0dNJK06t3U6botPtFAJiPcp37vsb638wck2CFi9pkvJRkUqboEVexlWr6GARIPK5eT_tEHVwXsYFU6n-QMpvvE19_hloBM_12_9Q5KYW4","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/lA3LGdWuFr4_PCb9B8kncGltAKy9aChdsu1NFFN3tqKi0TADOvTEO_TsTnfdipuX7PpBk79Te43muTGDbO6v2cMeo71fCAleIuKG3-VdDo2rvJPuhQHXhCrpXlVaMk_ZQex_eBU","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/lA3LGdWuFr4_PCb9B8kncGltAKy9aChdsu1NFFN3tqKi0TADOvTEO_TsTnfdipuX7PpBk79Te43muTGDbO6v2cMeo71fCAleIuKG3-VdDo2rvJPuhQHXhCrpXlVaMk_ZQex_eBU","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/wRTNguXLnhw553DW21QdwVBschUP-4amz_A25yoAI4PI3L2j2bFcWD5gBQCrAqABxO8YhboStluaPBJgDJMFXi9hyF16vWb-dW1_xTkW81InGcJpf_CtrR5opQpGjaB5XydLn48","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/wRTNguXLnhw553DW21QdwVBschUP-4amz_A25yoAI4PI3L2j2bFcWD5gBQCrAqABxO8YhboStluaPBJgDJMFXi9hyF16vWb-dW1_xTkW81InGcJpf_CtrR5opQpGjaB5XydLn48","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/mi-1cdvJi2ic-40OVkQ5_2rPkN5yoxiAzNnVzIzai8ejiQyCG_MClhj1VHuHP7hitc4sVvEDi1mc5RitzPnhjdNV7-fAG8u2v1u6Z6Y9X_H-IyQQv3yG-Y5MQwTJsbasmeKKgKg","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/mi-1cdvJi2ic-40OVkQ5_2rPkN5yoxiAzNnVzIzai8ejiQyCG_MClhj1VHuHP7hitc4sVvEDi1mc5RitzPnhjdNV7-fAG8u2v1u6Z6Y9X_H-IyQQv3yG-Y5MQwTJsbasmeKKgKg","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/SIkaCLLvXy7LOjY-xGjHmOLAd9baSZBnXCpwnZ7kZRgZGUb0oRchIMyI68dbra0ZqtZaKdpvRPPaJ6tLpH3IzG_GiEvwzcPGe29OVA59sMdcAlip5gvVHosoK1CFhviMTxsGQAU","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/SIkaCLLvXy7LOjY-xGjHmOLAd9baSZBnXCpwnZ7kZRgZGUb0oRchIMyI68dbra0ZqtZaKdpvRPPaJ6tLpH3IzG_GiEvwzcPGe29OVA59sMdcAlip5gvVHosoK1CFhviMTxsGQAU","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/924bd6eqM4BBKkd393SsNtolzJNNn5T_wu1ox1IjjSaAA6kkiGw-eSdqvgaxHuV-pWyv8qTaHOa09rqEqe5wMtNpcCvQhtjIe6jrKA7wHkmSkM3MFDrSwMY-YW2PFioYW-5yb3Q","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/924bd6eqM4BBKkd393SsNtolzJNNn5T_wu1ox1IjjSaAA6kkiGw-eSdqvgaxHuV-pWyv8qTaHOa09rqEqe5wMtNpcCvQhtjIe6jrKA7wHkmSkM3MFDrSwMY-YW2PFioYW-5yb3Q","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/tHZbODPZ3YospHc8_Hs4HHOb1A-6ih3zuMQtoH2zQ-VDff5Y_CPGdrUPRPf18aD2Y-82DMrQU35ZKvNZ5Sac0TjaSbeN3sdz7pwKKoRpQmzKblQmcP6kHWE99amnILPhxB5yHEg","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/tHZbODPZ3YospHc8_Hs4HHOb1A-6ih3zuMQtoH2zQ-VDff5Y_CPGdrUPRPf18aD2Y-82DMrQU35ZKvNZ5Sac0TjaSbeN3sdz7pwKKoRpQmzKblQmcP6kHWE99amnILPhxB5yHEg","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/V-Q_qq5ALCwCX_GSC_bcnVPB0GW4eszhtRAR3K85_kL1NueJLdc4JvqxgnG1VrEPNZe6zRjUBrw2HVT2fdyZNXX4YEhUBmjULriGlboQMjx-52YnB0EbrH3YsurYMpSIGx0uWgE","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/V-Q_qq5ALCwCX_GSC_bcnVPB0GW4eszhtRAR3K85_kL1NueJLdc4JvqxgnG1VrEPNZe6zRjUBrw2HVT2fdyZNXX4YEhUBmjULriGlboQMjx-52YnB0EbrH3YsurYMpSIGx0uWgE","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/kPirmPcLB2Yg0GhVVYi6W71LNDR3olNJbwhAmKGcrCv6cxYhBDTJC5UpSmBohP25tYhJpSgJ5hEoXz0QFtg8-evudrKO_N1xSx_dCHVbYmQW4ZtJosUKEdFwPMY9Lx627qlQyak","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/kPirmPcLB2Yg0GhVVYi6W71LNDR3olNJbwhAmKGcrCv6cxYhBDTJC5UpSmBohP25tYhJpSgJ5hEoXz0QFtg8-evudrKO_N1xSx_dCHVbYmQW4ZtJosUKEdFwPMY9Lx627qlQyak","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/yG2lhfRxSsZ_3r9Z6JbJWYTm-jKGm5RcMoGNBQ02kciZFclgJHIsPMNhQ8WkGcA9PvhLdJVe9B52RsnxS0MuaegkgYznfbOyhJAEGGola_AMPCIqyrNLX8fJ_MdLtaDiIo0lTUU","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/yG2lhfRxSsZ_3r9Z6JbJWYTm-jKGm5RcMoGNBQ02kciZFclgJHIsPMNhQ8WkGcA9PvhLdJVe9B52RsnxS0MuaegkgYznfbOyhJAEGGola_AMPCIqyrNLX8fJ_MdLtaDiIo0lTUU","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/F78NY8c5y_HAbAxuN170SrSUJBCXXE44SRJj2WvLMnhxCPEfWyNPPdQupASH3Zizx7KEL3q5-fYQEXqYLiqEufRorKL-UM7xucOZ5yjNpZ4ZKk8O93qUCkXnG9CustnRFnp8Ky4","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/F78NY8c5y_HAbAxuN170SrSUJBCXXE44SRJj2WvLMnhxCPEfWyNPPdQupASH3Zizx7KEL3q5-fYQEXqYLiqEufRorKL-UM7xucOZ5yjNpZ4ZKk8O93qUCkXnG9CustnRFnp8Ky4","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/S3B7YhD0I7YiGdkWwFiFX5fuVXzwgZdvuygwP1_E-unbOJvuc3vOF3wcY9KRITBfXNlwEvpnEcItnUa0Nso81yY_xaMQB9YFkLUZFXgxUFraWsGp3cpnOluCPNGzclJ8rmm-xbo","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/S3B7YhD0I7YiGdkWwFiFX5fuVXzwgZdvuygwP1_E-unbOJvuc3vOF3wcY9KRITBfXNlwEvpnEcItnUa0Nso81yY_xaMQB9YFkLUZFXgxUFraWsGp3cpnOluCPNGzclJ8rmm-xbo","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/bJ2XgHEoPCNBwxfl3B38oZLaYB3GS36RNHiUlJWLcRwG8b5khkw2shBqBcEapv3aJjt-coEpWOIofFnE3YgQ1mpVl1tQNGZGfJ_h-ICtSpKUllWi1kNCnB0yYt0rhCPCLCVzqgQ","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/bJ2XgHEoPCNBwxfl3B38oZLaYB3GS36RNHiUlJWLcRwG8b5khkw2shBqBcEapv3aJjt-coEpWOIofFnE3YgQ1mpVl1tQNGZGfJ_h-ICtSpKUllWi1kNCnB0yYt0rhCPCLCVzqgQ","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/QHEvM_F0kS3ybe858ROZsXZyyBMRV97iBJb3yi2mvfLXkPkyW5Q6vZGJ4zBAP74vsu7I5TjrZqChzoAsYz5PeQsfFkOmtMcJAjBkTixzxdKk0UXaDfMS2q_aBtmMMb2LGSdamaM","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/QHEvM_F0kS3ybe858ROZsXZyyBMRV97iBJb3yi2mvfLXkPkyW5Q6vZGJ4zBAP74vsu7I5TjrZqChzoAsYz5PeQsfFkOmtMcJAjBkTixzxdKk0UXaDfMS2q_aBtmMMb2LGSdamaM","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/EoIWQ0mlU0ejDDN2fUdkIsGeIaf3TCLpxXLGoYKwwyWrvuAIAslL58h1Dvwdr9SupqGxPcdYrxBC0VzyG1sb1Lcr4aPiX_asXehMXCcvqIYggMi8bBzPavZLI6_ZLPFwRnxuRQo","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/EoIWQ0mlU0ejDDN2fUdkIsGeIaf3TCLpxXLGoYKwwyWrvuAIAslL58h1Dvwdr9SupqGxPcdYrxBC0VzyG1sb1Lcr4aPiX_asXehMXCcvqIYggMi8bBzPavZLI6_ZLPFwRnxuRQo","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/yA1izJdwjszDnHFAB5xFT7jj4garnvtviwrNQo7upZrzR_h7tO7I0B529rwgxwH_OQMmzbMMbcpHPy5AY9y8Rcv7-5gPq33RBy6N7ghwsEWqSXm_jIWW1DMHPWjk7LGWDan6hUo","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/yA1izJdwjszDnHFAB5xFT7jj4garnvtviwrNQo7upZrzR_h7tO7I0B529rwgxwH_OQMmzbMMbcpHPy5AY9y8Rcv7-5gPq33RBy6N7ghwsEWqSXm_jIWW1DMHPWjk7LGWDan6hUo","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/gJ8HcSGIeEK1Y190zjuaXEg8_UdUxMo8jcZWLwmSBgL9Bg_k2aTp-zPEbE1BvDWQoPEjC-gfjLgUjk2Vpj1o4YsiOO2T8tK9zoUkaxN7DTTVYrTJpvkYr-SCx6brpgyuq8o3ecI","thumb":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/gJ8HcSGIeEK1Y190zjuaXEg8_UdUxMo8jcZWLwmSBgL9Bg_k2aTp-zPEbE1BvDWQoPEjC-gfjLgUjk2Vpj1o4YsiOO2T8tK9zoUkaxN7DTTVYrTJpvkYr-SCx6brpgyuq8o3ecI","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/LJsXZUow3eE-ZSWpTclvv0PPk3p_PDmjAikF6XOuur_z2TTZqnMgmYCoDCOcK0Lj-9Fck-b0ywS99AfDariaTIInhp0h9CY0QGmgYU3zqeJdUQR5ajX4Uk7-EoBx-321YmFqXsI","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/LJsXZUow3eE-ZSWpTclvv0PPk3p_PDmjAikF6XOuur_z2TTZqnMgmYCoDCOcK0Lj-9Fck-b0ywS99AfDariaTIInhp0h9CY0QGmgYU3zqeJdUQR5ajX4Uk7-EoBx-321YmFqXsI","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/9wN68MoTpvBdRj2ZPRh_tiSgxWlda4eyIxl9NbGzkPu-7JWcLbeJyNHY3hLqKb670hKcc26nHJEEyNqpPuiyPh3DeWfk64Vs1-KZ7DJbza8AsnDVx7ReSTF4wKRFuyFziO3pOwM","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/9wN68MoTpvBdRj2ZPRh_tiSgxWlda4eyIxl9NbGzkPu-7JWcLbeJyNHY3hLqKb670hKcc26nHJEEyNqpPuiyPh3DeWfk64Vs1-KZ7DJbza8AsnDVx7ReSTF4wKRFuyFziO3pOwM","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/nyVU0if3U_20M0lcrnDOUQ9NAeT0eXKB9UpZq_ZdRA5hi-cytWRsAqNoj45wLQJcM4GYdkYhAsFGPekqIgcDsg9IAyuUF8aiCHSn5Hy33vX1Yh5irIusuBHlFbfvjjsSUMXC2QQ","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/nyVU0if3U_20M0lcrnDOUQ9NAeT0eXKB9UpZq_ZdRA5hi-cytWRsAqNoj45wLQJcM4GYdkYhAsFGPekqIgcDsg9IAyuUF8aiCHSn5Hy33vX1Yh5irIusuBHlFbfvjjsSUMXC2QQ","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/eF0wy-39PktU8KGPOXFLVBhtr3lxaK0wK3fNvXBYICdthZwu0gD5Ei5sykNbFhV_abHB-OjutNnfKRrvxHs1-Mor-P2VkcqgIgfeIclUnyVA0EkhF8DViCy4tuvInV3rhjFV8PQ","thumb":"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/eF0wy-39PktU8KGPOXFLVBhtr3lxaK0wK3fNvXBYICdthZwu0gD5Ei5sykNbFhV_abHB-OjutNnfKRrvxHs1-Mor-P2VkcqgIgfeIclUnyVA0EkhF8DViCy4tuvInV3rhjFV8PQ","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/8EsfFBYwHQsYrG_LbyFe5-S80JYYP75_XutQThnqwncDwOyy8TDpV0yPtSqZckc9rmineossyUpVhEF2Wc6r98BL7e_7nyw8Te5H14wxXrdUOXz77HP_OpvgydKlYXbxRa5upXA","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/8EsfFBYwHQsYrG_LbyFe5-S80JYYP75_XutQThnqwncDwOyy8TDpV0yPtSqZckc9rmineossyUpVhEF2Wc6r98BL7e_7nyw8Te5H14wxXrdUOXz77HP_OpvgydKlYXbxRa5upXA","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/m_6il0GWpN-sUONPX2RG8y3hlcnUUs0jY3cjrxAC0ytmgFPZNFYwlNIRQEE4m39Hm6hkRoGJLo3JuneKD0orQ9ZSNMY7U3Q7zJmIL-JBbRwUyP9s7mlZftiy7Nr2ypd31hiGWAw","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/m_6il0GWpN-sUONPX2RG8y3hlcnUUs0jY3cjrxAC0ytmgFPZNFYwlNIRQEE4m39Hm6hkRoGJLo3JuneKD0orQ9ZSNMY7U3Q7zJmIL-JBbRwUyP9s7mlZftiy7Nr2ypd31hiGWAw","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/3CSA0zbwUCuM_8Zd51P5x1yxuuJMhJf7VDKUMjZ9nxG3oGJV-lhef_mX9wRzD9RJqrL3oQG903QAdfA9yLzfwUUbbATCdILjSeJlszUgz78_XGnPrXSwt_252TOU-Puu6CiS-mU","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/3CSA0zbwUCuM_8Zd51P5x1yxuuJMhJf7VDKUMjZ9nxG3oGJV-lhef_mX9wRzD9RJqrL3oQG903QAdfA9yLzfwUUbbATCdILjSeJlszUgz78_XGnPrXSwt_252TOU-Puu6CiS-mU","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/HfUjeAHchlPLXCxuzIBFi_j_SZa93olBid08kszehZ5SLKQ9A-CyHmGocJQHRf1gvLGTuDRIkeiBAi4f_vq2VguKMwvj-CXqfAexfgrIfP4GtF6N3dUyFMkXPpCG7P5cvoTDYNc","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/HfUjeAHchlPLXCxuzIBFi_j_SZa93olBid08kszehZ5SLKQ9A-CyHmGocJQHRf1gvLGTuDRIkeiBAi4f_vq2VguKMwvj-CXqfAexfgrIfP4GtF6N3dUyFMkXPpCG7P5cvoTDYNc","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/lcdT_pBWio13QIXwSdCEkN9EmNGendWBfdr9i8kfAzRpgGqkQPDLnOXpThglmwikAEtdFGcc7KbNVhaBjeleK80FQ0NcOEl4HaiYY-su21ZZ-jNWgW8GIu2prU99fRW8kYPR2Pg","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/lcdT_pBWio13QIXwSdCEkN9EmNGendWBfdr9i8kfAzRpgGqkQPDLnOXpThglmwikAEtdFGcc7KbNVhaBjeleK80FQ0NcOEl4HaiYY-su21ZZ-jNWgW8GIu2prU99fRW8kYPR2Pg","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/wIj2KrAXjfCkECLWygL1F_VuXAwIChM6O854PfrIMcg76iJyaHPm5ZrMZQfTZlT75BJimwMvzxq09FzvmTGwkWoaMrIPUJZ_0udU_733i8h6o0zRUjmXqHPN_sRDeLDG-gHp9bA","thumb":"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/wIj2KrAXjfCkECLWygL1F_VuXAwIChM6O854PfrIMcg76iJyaHPm5ZrMZQfTZlT75BJimwMvzxq09FzvmTGwkWoaMrIPUJZ_0udU_733i8h6o0zRUjmXqHPN_sRDeLDG-gHp9bA","subHtml":""},{"src":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/OhtLVaDrG98CCM1zzZshKKAtEkAHGTt3nC4EjQheDIb_D3eA-oc6BnHTCjBdHKNjivyvHEchBaazRgq41-lvw7Zsjq4y387p9iN7cW0oLnNvd5fdjoVSXc4R2jFk94n6hniWhMY","thumb":"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/OhtLVaDrG98CCM1zzZshKKAtEkAHGTt3nC4EjQheDIb_D3eA-oc6BnHTCjBdHKNjivyvHEchBaazRgq41-lvw7Zsjq4y387p9iN7cW0oLnNvd5fdjoVSXc4R2jFk94n6hniWhMY","subHtml":""}]