1. Thông tin mẫu giám định

  • Đơn vị/cá nhân yêu cầu giám định: Trần Thị Thắm
  • Địa chỉ: Xã lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái nguyên
  • Đặc điểm mẫu giám định: thang thuốc gồm 3 mẫu thân lá thực vật tươi; 1 mẫu vỏ thân khô
  • Số đăng ký: 0075-ĐD/YHBD; 0076- ĐD/YHBD; 0077- ĐD/YHBD; 0078- ĐD/YHBD;
  • Ngày tháng năm nhận mẫu: 12/8/2020   
  • Người nhận mẫu và giám định mẫu: Nguyễn Văn Tuấn
  • Yêu cầu giám định: Phân tích giám định loài thực vật và công dụng phù hợp.

2. Kết quả giám định

Căn cứ đặc điểm cấu tạo hình thái ngoài và hình thái hiển vi của mẫu giám định có số đăng ký:  0075-ĐD /YHBD; 0076- ĐD /YHBD; 0077- ĐD /YHBD; 0078- ĐD /YHBD;. PP: phân tích so sánh với mẫu chuẩn, các tài liệu chuyên ngành, kết luận:

STT

Số đăng ký mẫu giám định

Tên thực vật

Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

0075-ĐD /YHBD

Long nha thảo

Agrimonia pilosa Ledeb.

2

0076-ĐD /YHBD

Mỹ đằng

Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.

3

0077-ĐD /YHBD

Cách vàng

Premna chevalieri Dop

4

0078-ĐD /YHBD

Hậu phác nam

Magnolia sp.

1. Theo các tài liệu chuyên ngành hiện thấy các mẫu giám định là những cây thuốc nam được sử dụng trong dân gian điều trị một số bệnh như tiểu đường, vàng da, gan và máu nhiễm mỡ, đầy bụng, kém ăn... trên người.

2. Kết quả giám định chỉ có giá trị trên mẫu đem thử.

3. Kết quả giám định  không thay thế cho các loại giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chuyên môn.

4. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi lưu chiểu theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

Hình 1: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0075-ĐD /YHBD

Hình 1: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0075-ĐD /YHBD

 

Hình 2: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0076-ĐD /YHBD

Hình 2: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0076-ĐD /YHBD

 

Hình 3: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0077-ĐD /YHBD

Hình 3: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0077-ĐD /YHBD

 

Hình 4: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0078-ĐD /YHBD

Hình 4: Tiêu bản ảnh mẫu số: 0078-ĐD /YHBD

[{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0075-yhbd.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0075-yhbd.jpg","subHtml":"H\u00ecnh 1: Ti\u00eau b\u1ea3n \u1ea3nh m\u1eabu s\u1ed1: 0075-\u0110D \/YHBD"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0076-yhbd.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0076-yhbd.jpg","subHtml":"H\u00ecnh 2: Ti\u00eau b\u1ea3n \u1ea3nh m\u1eabu s\u1ed1: 0076-\u0110D \/YHBD"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0077-yhbd.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0077-yhbd.jpg","subHtml":"H\u00ecnh 3: Ti\u00eau b\u1ea3n \u1ea3nh m\u1eabu s\u1ed1: 0077-\u0110D \/YHBD"},{"src":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0078-yhbd.jpg","thumb":"\/resources\/upload\/images\/09.2020\/tieu-ban-0078-yhbd.jpg","subHtml":"H\u00ecnh 4: Ti\u00eau b\u1ea3n \u1ea3nh m\u1eabu s\u1ed1: 0078-\u0110D \/YHBD"}]